Fortbo

persondatapolitik

Sådan behandler E/F Fortbo personoplysninger
Vi behandler persondataoplysninger om dig som led i udøvelsen af vores administration af ejerforeningen.
Hvilke typer personoplysninger vi har registreret om dig afhænger i væsentligt omfang af hvilken relation du har til os.

Som udgangspunkt vil personoplysningerne være almindelige (ikke-følsomme) oplysninger. Det kan f.eks. dreje sig om dit navn, din adresse og øvrige almindelige identitetsoplysninger såsom e-mail og telefonnumre.

Oplysningerne er registreret af hensyn til vores sagsbehandling og kommer udelukkende fra dig oplyst til ejendomskontoret/bestyrelsen/administrator.

Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger er retsplejeloven med tilhørende regler databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og §7. Grundlaget for behandling af almindelige personoplysninger skyldes udelukkende den information du har givet til E/F Fortbo mv.

Som led i vores sagsbehandling kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til andre, f.eks. ejendomsmæglere, forsikringsselskaber, administrator, domstole, advokater eller offentlige myndigheder.

Dette vil altid ske inden for rammerne ad databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt de øvrige regler som vi som forening er underlagt herunder tavshedspligtreglerne for foreninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt efter 8 år når du fraflytter E/F Fortbo og din lejlighed er solgt. Dette udgangspunkt vil naturligvis efter en konkret vurdering kunne fraviges således at oplysninger slette før eller efter at der er gået 8 år hvis der ikke er saglige grunde til yderligere opbevaring heraf.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os skriftligt.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dir samtykke har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv retet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 • Ret til sletning
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægge gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandlng af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmitter oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledningom de registreredes rettigheder som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamlng og registrering mv. af oplysninger om dig:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300
København K
+45 3319 3200
dt@datatilsynet.dk

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:
Ejerlejlighedsforeningen Fortbo
Bestyrelsesformanden
Rødovrevej 309, kld.
2610 Rødovre
formanden@fortbo.nu

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.